گواهی معتبر است

این گواهی با اطلاعات زیر معتبر است.

دانش آموز:
تاریخ:
کلاس آنلاین: